Regulamin

§ 1

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są:
  • warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
  • zasady funkcjonowania Serwisu;
  • prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
  • prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy świadczącego usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dane – wszelkie treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników i Usługodawcę.
 2. Serwis – serwis internetowy motoelektryki.pl, figurujący pod adresem internetowym https://www.motoelektryki.pl, będący informacyjną i doradczą platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom w szczególności pozyskiwanie informacji na temat samochodów i silników, uzyskiwanie porad motoryzacyjnych, świadczący tematyczne usługi doradcze.
 3. Umowa – zawarta z Użytkownikiem umowa, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników oferowane za pośrednictwem Serwisu usługi.
 4. Usługa – usługa korzystania z Serwisu oraz wszystkie usługi dostępne za jego pośrednictwem.
 5. Usługodawca — podmiot świadczący usługi dostępne w Serwisie na rzecz Użytkowników Serwisu, działający pod firmą A. T. Profesjonal ul .Szymanowskiego 10/43 32-020 Wieliczka NIP 6831253155. Usługodawca jest właścicielem Serwisu.
 6. Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystające z usług oferowanych przez Serwis.

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Usługodawcę informacyjnej i doradczej platformy internetowej, umożliwiającej Użytkownikom pozyskiwanie informacji na temat samochodów i silników, uzyskiwanie porad motoryzacyjnych, korzystanie z tematycznych usług doradczych. Usługodawca umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  • umieszczanie Danych w Serwisie, zarządzanie nimi i udostępnianie ich osobom trzecim, korzystającym z Serwisu,
  • inicjowanie i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych,
  • wymianę informacji, poglądów, opinii,
  • dokonywanie wpisów na forum,
  • dodawanie komentarzy,
  • dodawanie ogłoszeń
  • tworzenie rankingów tematycznych.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest również świadczenie na rzecz Użytkowników innych oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Nazwa Serwisu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 4

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych Umowach zawartych z Użytkownikami.
 2. Szczegółowe informacje na temat zakresu odpłatnych usług świadczonych przez Serwis dostępne są pod adresem e-mail: redakcja@motoelektryki.pl.
 3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

§ 5

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Płatne usługi świadczone są przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem i są wykonywane wyłącznie po złożeniu przez Użytkownika stosownej dyspozycji i wniesieniu opłaty.
 3. Warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz akceptacja wszystkich jego postanowień.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści i danych oraz informacji dotyczących osób trzecich, jak również ich wizerunku bez wymaganej zgody tych osób. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, dane oraz informacje dotyczące osób trzecich zostały umieszczone w Serwisie przez Użytkownika za ich zgodą, dobrowolnie oraz w sposób legalny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za umieszczenie przez Użytkownika treści, danych czy innych informacji dotyczących osób trzecich w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Użytkownicy udostępniający w Serwisie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Serwisie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

§ 6

 1. Podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Usługodawca nie zbiera ani nie przetwarza ich danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić tylko w przypadku, gdy jest objęte wolą i porozumieniem stron w toku korzystania przez Użytkowników z niektórych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wszelkie Dane Użytkownika zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu zawarcia, wykonywania, zmiany lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jak również zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.

§ 7

 1. Wszelkie działania, które mogą utrudnić lub zakłócać działanie Serwisu są niedopuszczalne. W razie stwierdzenia takich naruszeń, Usługodawca może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu. Usługodawca jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 8

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prawa innych Użytkowników,
  • nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników i osób trzecich,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 9

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, a w szczególności umieszczanie na nim treści i zdjęć erotycznych czy też pornograficznych, treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również innych treści lub zdjęć naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje i normy moralne, w tym dobra osobiste innych osób.
 2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie słów uznawanych za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, propagujące przemoc, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje, jak również dobra osobiste lub godność innych osób.

§ 10

 1. Usługodawca ma prawo zablokować korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w przypadku, gdy uzna, iż jego działalność, rozumiana głównie jako umieszczanie przez Użytkownika treści, informacji i innych Danych jest szkodliwa dla Serwisu lub innych Użytkowników, jak również, gdy Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, informacji czy danych umieszczonych w Serwisie lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do nich.
 3. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika treści, informacji czy danych, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo usunąć takie treści z Serwisu, jak również w konsekwencji zablokować korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

§ 11

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 2. Usługodawca jest uprawniony do czasowego zaprzestania świadczenia usług przez okres nie dłuższy niż 24 godziny, jeżeli jest to niezbędne w szczególności dla:
  • dokonania naprawy serwerów,\
  • dokonania czynności technicznych, w tym konserwacji i aktualizacji, związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
  • dokonania zmian podwyższających jakość świadczonych w Serwisie usług,
  • usunięcia awarii Serwisu.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem siły wyższej. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje, zdjęcia i inne Dane zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodność, przydatność dla określonych działań korzystających z Serwisu innych Użytkowników i zgodność z przepisami prawa. Odnosi się to również do treści, informacji, zdjęć i innych Danych dotyczących osób trzecich zamieszczonych przez Użytkownika bez ich zgody.
 5. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią zbiór informacji uzyskanych przez Usługodawcę z różnych źródeł, w tym zarówno od podmiotów profesjonalnych, jak i osób prywatnych zajmujących się tematyką prezentowaną przez Serwis. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji dotyczących Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, powstałych w związku z wykorzystaniem danych i informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności przez innych Użytkowników.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w szczególności za wykorzystanie Danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Użytkownik naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, może ponieść odpowiedzialność cywilną względem Usługodawcy, jak również innych osób.

§ 12

 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.
 2. Zablokowanie przez Usługodawcę korzystania przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zablokowania przez Usługodawcę korzystania przez Użytkownika z Serwisu, ponowne korzystanie z Serwisu wymaga wcześniejszej zgody Usługodawcy.

§ 13

 1. Reklamacje Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,
  • rodzaj usługi, której dotyczy,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.
 4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi – Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§ 14

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca informuje o tym Użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z nową treścią Regulaminu. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika zmienionego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści.
 4. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o rezygnacji z korzystania z Serwisu, zaś Umowa ulega rozwiązaniu w trybie i na zasadach w niej określonych.

§ 15

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
  W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce nieważnego postanowienia wchodzi postanowienie najbardziej odpowiadające pierwotnemu celowi Regulaminu.